Introducció per a desenvolupadors

Estructura de directoris de SaltOS

SaltOS fa servir la següent estructura de carpetes:

 • cache: per als fitxers temporals
 • css: per als fitxers d'estil
 • doc: per a la documentació
 • files: per als fitxers adjunts i de configuració
 • img: per a les imatges (icones i altres elements gràfics)
 • inbox: per als correus entrants (en format RFC822 i amb extensió .eml)
 • install: per al wizard d'instal·lació
 • js: per als codis JavaScript
 • lib: per a les llibreries de tercers
 • outbox: per als correus sortints (en format RFC822 i amb extensió .eml)
 • php: per als codis PHP
  • action: per als codis PHP classificats com actions
  • database: per als drivers PHP d'accés a bases de dades
 • xml: per als fitxers de configuració XML
  • common: per als fitxers XML comuns en altres fitxers XML
  • lang: per als fitxers XML que proporcionen els literals a cada idioma
 • xsl: per als fitxers de transformació de XSLT a HTML

Estructura de peticions de SaltOS

SaltOS fa servir 3 variables en les peticions per indicar al servidor que tasca desitja realitzar:

 • page: aquesta variable indica a SaltOS que aplicació es vol utilitzar.
  • perquè un valor de page sigui vàlid, ha d'existir un fitxer amb el mateix nom de tipus XML en el directori xml.
 • action: aquesta variable indica a SaltOS que node de l'XML que defineix l'aplicació es vol utilitzar.
  • perquè un valor de action sigui vàlid, ha d'existir un fitxer amb el mateix nom de tipus PHP en el directori php/action.
 • id: aquesta variable indica a SaltOS sobre que registre es vol operar. Pot contenir 3 possibles rangs de valors:
  • negatiu: un valor negatiu per al id, indica a SaltOS que ha de mostrar la vista de consulta.
  • zero: un valor negatiu per al id, indica a SaltOS que ha de mostrar la vista per crear nous registres.
  • positiu: un valor positiu per al id, indica a SaltOS que ha de mostrar la vista per modificar registres.

En els exemples anteriors s'han explicat els "actions" que vénen per defecte en el core de SaltOS, però si un desenvolupador necessita crear nous actions, ho pot fer de forma senzilla:

 <?php
 if(!check_user()) action_denied();
 if($page=="example") {
 	.
 	.
 	.
 	/* AQUI HACER LO QUE SE DESEE USANDO PHP */
 	.
 	.
 	.
 	die();
 }
 ?>

Es tracta d'un fragment de codi PHP i es poden observar les següents característiques:

 • La primera línia útil de codi comprova si l'usuari està actiu en el sistema, és a dir, si ha fet login prèviament i correctament.
 • La segona línia serveix per detectar que aquest Actión només s'ha d'executar quan l'origen sigui la pàgina example.
 • Al final de l'action, s'ha de finalitzar l'execució de l'script mitjançant die(). En cas contrari SaltOS ens mostraria un missatge d'error indicant que no s'ha trobat cap action vàlid.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577